zmonescinema.lt naudojimosi taisyklės

 • Paslauga

  ŽMONĖS Cinema yra internetu teikiama paslauga, siūloma kaip užsakomoji paslauga, teikiama per registruotus įrenginius (toliau – Paslauga). Su Paslauga jūs galite gauti prieigą ir žiūrėti filmus vaizdo įrašų formatu srautinio duomenų siuntimo būdu (angl. streaming).

 • Apie Mus

  Paslaugą siūlo VšĮ „Kino Pasaka“ (toliau – Kino Pasaka, mes, mūsų), įmonės kodas: 300620545, buveinės adresas: Šv. Ignoto 4/3. Vilniuje. Tel.: 852611516, el. paštas: kinas@zmonescinema.lt

 • Naudojimo sąlygos

  Šios Bendros sąlygos (kartu su jose minimais dokumentais) taikomos ir yra teisiškai privalomos visiems Paslaugos vartotojams. Prieš naudodamiesi Paslauga jūs turite perskaityti Bendras sąlygas ir su jomis sutikti. Naudodamiesi Paslauga jūs sutinkate su Bendromis sąlygomis ir sutinkate jų laikytis. Jei bet kuriuo metu jūs nesutinkate su Bendromis sąlygomis arba negalite laikytis Bendrų sąlygų, jūs neturite teisės naudotis Paslauga. Bet kuriuo metu jūs galite peržiūrėti Bendras sąlygas, kurios yra išsaugotos Svetainėje skiltyje „Naudojimosi taisyklės“.

 • Prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis Paslauga

  Jūs galėsite naudotis Paslauga sumokėdami vienkartinį mokestį už galimybę naudotis užsakomojo turinio peržiūros už mokestį paslauga (toliau – Vienkartinis mokestis).

 • Norėdami naudotis Paslauga jūs turite:

  žinoti, kad Paslauga prieinama Regione, kuriame jūs gyvenate. Mes neatsakome už galimas išlaidas, įstatymų pažeidimus ar bet kuriuo kitu atveju, įskaitant, pavyzdžiui, jums kilusią atsakomybę, jei naudojatės ar mėginate naudotis Paslauga už Regiono ribų;

  naudotis Paslauga tik asmeniniams ir privatiems tikslams, o ne bet kokiems komerciniams ar viešiems tikslams;

  užtikrinti, kad turėtumėte prieigą prie tinkamo plačiajuosčio ryšio ir (arba) mobiliojo tinklo, kad galėtumėte naudotis Paslauga; nenaudoti Paslaugos neteisėtiems ar netinkamiems tikslams ir neleisti to daryti jokiam kitam asmeniui.

 • Įranga, sistema ir interneto ryšys

  Jūsų galimybė naudotis Paslauga priklauso nuo to, ar turite reikalingą įrangą, sistemą ir interneto ryšį. Prieš įsigydami Paslaugą, įsitikinkite, kad turite reikalingą įrangą, sistemą ir interneto ryšį, kad galėtumėte naudotis Paslauga kaip numatyta. Svetainės skiltyje „D.U.K“ yra nurodyti minimalūs sistemos reikalavimai, tačiau net ir atitikimas šiems reikalavimams negarantuoja, kad jūs visada galėsite sėkmingai naudotis Paslauga.

  Jūs žinote, kad naudojimuisi Paslauga gali turėti įtakos interneto ryšio perkrova arba kitos tinklo, interneto paslaugų teikėjo (angl. ISP), elektroninės, kompiuterio ar ryšių problemos arba trikdžiai ir kad Kino Pasaka neatsako už negalėjimą naudotis Paslauga dėl tokios perkrovos, problemų ar trikdžių.

 • Elektroninio pašto adresas

  Kino pasaka siųs jums informaciją peržiūros užsakymo metu pateiktu elektroninio pašto adresu.

 • Mokėjimai

  Mokesčiai mokami pirkimo metu ir išskaitomi iš jūsų nurodytos kredito arba debeto kortelės arba naudojant bet kurį kitą siūlomą mokėjimo būdą – internetinė bankininkystė, Paypal, mobilioji piniginė, grynieji kasoje ar kt.

  Jūs įsipareigojate pasirūpinti, kad būtų pakankamai lėšų padengti peržiūros įsigijimo mokestį (toliau – Mokesčiai), kai reikia jį mokėti.

 • Mokesčiai

  Mokesčiai nustatomi pagal tuo metu galiojantį kainoraštį. Jokie sumokėti Mokesčiai negrąžinami ir Kino Pasaka neatlieka pinigų grąžinimų ar neteikia kreditų dėl nepanaudotos arba iš dalies panaudotos Paslaugos, išskyrus tuos atvejus, kai Paslauga buvo neprieinama dėl Mūsų platformos techninio gedimo. Kino Pasaka negrąžins jokių jūsų jau sumokėtų sumų, jei jums buvo leista naudotis Paslauga.

 • Pretenzijos ir nusiskundimai

  Jei jūs pastebėjote bet kokių su Paslauga susijusių defektų, kurie nepriklauso nuo jūsų veiklos, jūs turite teisę reikalauti, kad defektas būtų pašalintas. Kad neprastumėte savo teisės reikšti pretenzijas (nusiskundimus), jūs turite susisiekti su Kino Pasaka telefonu, elektroniniu paštu, paštu per pagrįstą laiko tarpą po to, kai jūs pastebėjote arba turėjote pastebėti problemą, ir pasakyti mums, kodėl jūs manote, kad Paslauga turi problemų. Pranešimai, pateikti per dvi (2) savaites po problemos pastebėjimo, laikomi pateiktais tinkamu laiku. Jūsų pateikta pretenzija (nusiskundimas) išnagrinėjamas per dvidešimt keturias (24) valandas. Jei pretenzija (nusiskundimas) patvirtinama, Kino Pasaka padengs problemos šalinimo išlaidas. Kino Pasaka pasilieka teisę išskaityti iš jūsų bet kokias galimas jūsų veiklos sukeltos problemos šalinimo išlaidas.

 • Pagalba

  pagalba@zmonescinema.lt, tel. +370 613 16786

 • Intelektinės nuosavybės teisės

  Visą Paslaugos turinį saugo Lietuvos ir tarptautiniai autorių teisių apsaugos įstatymai. Mums nuosavybės teise priklauso visos autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į medžiagą ar turinį, kurie yra Paslaugos dalis, arba Mes licencijuojame tokias teises. Mes suteikiame jums neišimtinę, neperleidžiamą ir ribotą licenciją naudotis tokiomis teisėmis tik asmeninio ir privataus naudojimo tikslams (bet ne komerciniams tikslams), su sąlyga, kad jūs:

  nekopijuosite, neplatinsite, neatkursite, nenuomosite, neskelbsite, netransliuosite, neskleisite, neperduosite arba neviešinsite Paslaugos turinio arba neleisite kitam asmeniui atlikti tokius veiksmus;

  nesisiųsite, neperduosite jokio Paslaugos turinio ar nesidalinsite juo, nesinaudosite turiniu per įrenginį, kurio nesate registravę, arba netaikysite mokesčio už Paslaugos turinio žiūrėjimą;

  neapeisite, nekeisite, nepanaikinsite, nenaudosite Paslaugos struktūros arba nepertvarkysite, neardysite (neskaidysite), nekeisite Paslaugos, nekursite Paslaugos išvestinių produktų arba jokiu kitu būdu nemanipuliuosite bet kuria saugos funkcija ar užšifravimu arba bet kuria kita technologija ar programine įranga, kurie yra Paslaugos dalis.

  Jums jokiu kitu būdu nesuteikiamos ar neperduodamos jokios nuosavybės teisės ar bet kurios kitos teisės į Paslaugą ar bet kokį jos turinį.

  Šių nuostatų ir intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas laikomas esminiu Bendrų sąlygų pažeidimu, kuris suteikia Mums teisę nedelsiant nutraukti Paslaugos teikimą ir (arba) pasirūpinti, kad ji jums būtų neprieinama, arba kitu būdu apsaugoti Paslaugą nuo tolesnio neteisėto naudojimo. Kino Pasaka taip pat turės teisę reikalauti kompensuoti visus ir bet kuriuos nuostolius už kiekvieną pažeidimą.

 • Saugumas

  Jūs neturite mėginti apeiti Mūsų saugumo sistemos arba tikrinti Paslaugos saugumo.

  Jūs negalite naudotis Paslauga taip, kad Paslaugai būtų padaryta žala, Paslauga nustotų veikusi, būtų perkrauta arba būtų trukdoma naudotis Paslauga arba kad trukdytų naudotis Paslauga kitiems vartotojams. Tai apima medžiagos, kurioje yra programinės įrangos virusų, arba kitų duomenų kodų, failų ar programų, sukurtų sugadinti, pristabdyti, sunaikinti ar apriboti bet kurias kompiuterio programinės arba techninės įrangos arba tiesiogiai ar netiesiogiai su Paslauga susijusios įrangos funkcines galimybes, siuntimą.

  Jūs neturite mėginti gauti neteisėtos prieigos prie bet kurios duomenų sistemos, tinklo, turinio ar informacijos, kurie yra Svetainės, Paslaugos ar sistemos, kurios pagrindu veikia Paslauga, dalis. Jūs neturite mėginti gauti prieigos prie medžiagos ir informacijos, kuri nebuvo apgalvotai pateikta arba kuri nėra prieinama per Paslaugą.

  Šių nuostatų pažeidimas laikomas esminiu Bendrų sąlygų pažeidimu, kuris suteikia Mums teisę nedelsiant nutraukti Paslaugos teikimą ir (arba) pasirūpinti, kad ji jums būtų neprieinama, arba kitu būdu apsaugoti Paslaugą nuo tolesnio neteisėto naudojimo. Kino Pasaka taip pat turės teisę reikalauti kompensuoti visus ir bet kuriuos nuostolius už kiekvieną pažeidimą.

 • Mūsų atsakomybė

  Paslauga siūloma tokia, kokia yra, ir priklauso nuo prieinamumo, ir Kino Pasaka neduoda jokių garantijų ar pažadų dėl turinio, informacijos, Paslaugos ar bet kurios kitos medžiagos, kuri prieinama naudojantis Paslauga arba per Paslaugą, teisingumo ar išsamumo. Kiek įmanoma, Kino Pasaka neduoda jokių aiškių ar numanomų garantijų ar pažadų dėl Paslaugos funkcijų, prieinamumo, kokybės, tinkamumo naudoti ar saugumo.

  Kino pasaka, Mūsų asocijuotos bendrovės, pareigūnai, valdybos nariai, darbuotojai, licencijų gavėjai (turėtojai) ar tretieji asmenys jokiu būdu neatsako už jokią tiesioginę, netiesioginę, laikiną ar ypatingąją žalą arba netiesioginius nuostolius, atsirandančius dėl naudojimosi arba negalėjimo naudotis Paslauga arba trečiojo asmens paslauga, prieinama per Svetainę arba Paslaugą.

  Nė viena Bendrų sąlygų nuostata neriboja mūsų atsakomybės už asmens mirtį ar kūno sužalojimą dėl Mūsų neatsargumo, sukčiavimo ar bet kurios kitos priežasties, kurios Mes negalime atmesti arba apriboti pagal įstatymus.

 • Prievolė atlyginti nuostolius

  Jūs sutinkate, kad jūs atlyginsite nuostolius ir apsaugosite Mus, Mūsų dukterines bendroves ir susijusias bendroves, valdybos narius, pareigūnus, agentus (atstovus), rangovus, partnerius ir darbuotojus nuo bet kokių nuostolių, žalos, reikalavimų, sąnaudų ir išlaidų, įskaitant teisines išlaidas, atsirandančių dėl jūsų padaryto Bendrų sąlygų, taikomų įstatymų ir taisyklių bei trečiųjų asmenų teisių pažeidimo ar susijusių su tokiu pažeidimu.

 • Socialinė žiniasklaida

  Paslauga gali padėti jums paviešinti savo profilį, dalintis nuorodomis su kitais Paslaugos vartotojais ir integruoti jūsų su Paslauga siejamą veiklą naudojantis funkcinėmis išorinių socialinių tinklų paslaugos galimybėmis, įskaitant, be kita ko, socialinių tinklų „Facebook“, „Google+“ ir „Twitter“ svetainėmis (toliau – Socialinė žiniasklaida). Jei nuspręsite naudotis šia funkcija, gali būti, kad visuomenė ir kiti vartotojai matys jūsų profilį. Jūs sutinkate, kad Mes neatsakome už turinį, kuriuo dalinatės Socialinėje žiniasklaidoje, taip pat jūs turite perskaityti atitinkamas Socialinės žiniasklaidos naudojimo sąlygas. Jei naudojatės Socialine žiniasklaida ryšium su Paslauga, jūs sutinkate nenaudoti Paslaugos tokiu būdu, kurį Mes savo nuožiūra laikome nepriimtinu; įskaitant (be kita ko):

  kitų vartotojų įžeidinėjimą, priekabiavimą prie jų, tyčiojimąsi iš jų, jų trukdymą, pamėgdžiojimą ir nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimą kitiems vartotojams;

  nerimą keliančios, priekabiavimo pobūdžio, šmeižiančios, pornografinės arba nepadorios medžiagos paskelbimą (paviešinimą) arba kūrinimą;
  Paslaugos naudojimą neteisėtiems, amoraliems ar žalingiems tikslams; arba

  trečiųjų asmenų teisių pažeidimą.

 • Nuorodos mūsų Svetainėje

  Naudodamiesi Svetaine galite rasti nuorodų į kitas trečiųjų asmenų svetaines. Mes nekontroliuojame tokių svetainių turinio ir neatsakome už žalą ar nuostolius, patirtus dėl naudojimosi tokiomis svetainėmis.

 • Kompetentingas teismas ir taikoma teisė

  Bendroms sąlygoms ir galimiems ginčams ar reikalavimams (pretenzijoms), kylantiems iš arba dėl jų aiškinimo (įskaitant iš nesutartinių santykių kylančius ginčus ar reikalavimus), taikoma Lietuvos teisė ir Bendros sąlygos bei tokie ginčai ar reikalavimai aiškinami pagal Lietuvos teisę.

  Jei tarp Mūsų ir vartotojo kyla ginčas, šalys mėgina išspręsti jį taikiai. Jei šalims nepavyksta susitarti, ginčas gali būti perduotas spręsti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faksas (8 5) 279 1466, el. pašto adresas: tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt). Ginčai tai pat gali būti sprendžiami pasinaudojus elektronine ginčų sprendimo platforma http://ec.europa.eu/odr/. Šalys visais atvejais turi teisę perduoti spręsti ginčą Lietuvos teismų jurisdikcijai.

 • Pataisos

  Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu vienašališkai pataisyti arba papildyti Bendras sąlygas modifikuodami Svetainę dėl su autorių teisių apsauga susijusių priežasčių, sutartinių įsipareigojimų, kompetentingų institucijų sprendimų, pasikeitimų reglamentavimo aplinkoje, komercinių priežasčių ir kt.

  Kiekvieną kartą darant esmines pataisas ar papildymus, ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų iki pataisų ar papildymų įsigaliojimo jūs būsite įspėti elektroniniu paštu ir (arba) gausite pranešimą savo paskyroje Svetainėje. Jei daromos tokios pataisos ar papildymai, jūs galite nutraukti sutartį pataisų įsigaliojimo dieną, jeigu pakeitimai pablogina jūsų padėtį ir su sąlyga, kad Mes iš anksto gauname jūsų atitinkamą pranešimą. Jeigu nenutraukiate sutarties pagal šio skyriaus nuostatas, laikoma, kad jūs sutikote su pataisomis ar papildymais.

 • Perleidimas

  Sutartis galioja tik individualiam vartotojui ir jūs negalite perleisti visos sutarties arba bet kurios jos dalies trečiajam asmeniui. Mes turime teisę perleisti šią sutartį arba bet kurią jos dalį trečiajam asmeniui, užtikrindami, kad Bendrose sąlygose nurodytos garantijos lieka tokios pat.

 • Visas susitarimas

  Bendros sąlygos yra visa tarp jūsų ir Mūsų sudaroma sutartis, kuri pakeičia visus ankstesnius raštiškus ar žodinius susitarimus dėl šios sutarties turinio.

 • Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

  Mes nesame jums atsakingi dėl Svetainės arba Paslaugos nepakankamo veikimo ir neprieinamumo arba trikčių arba vėlavimo vykdyti Bendras sąlygas, jei Mes negalime kontroliuoti Svetainės arba Paslaugos nepakankamo veikimo, neprieinamumo ar trikčių.

 • Nuostatų negaliojimas

  Jei šios sutarties nuostata tampa negaliojančia arba neįgyvendinama, tokia nuostata niekaip neįtakoja kitų sutarties nuostatų, jos netampa negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis, o negaliojanti ar neįgyvendinama nuostata taikoma tiek, kiek leidžia įstatymai.

 • Kontaktinė informacija

  Jei jums reikia informacijos arba turite klausimų dėl Svetainės naudojimo, nedvejodami rašykite šiuo elektroninio pašto adresu: kinas@zmonescinema.lt ar skambinkite tel. +370 613 16786.

  Bendrosios platformos ePasaka naudojimosi sąlygos paskutinį kartą buvo atnaujintos 2018 m. spalio 01 d.

Sutinku
Nustatymai

Slapukų naudojimo pasirinkimai

Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.

Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)

Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti ir yra ištinami išėjus iš svetainės.

Našumo slapukai

Šie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės lankomumą ir duomenų srauto šaltinius tam, kad galėtume sužinoti ir patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės "Google Analytics" statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja.

Reklaminiai slapukai

Šie slapukai, naudojami trečiųjų šalių, kad galėtume pateikti reklamą, atitinkančia jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją, apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti tai kuo jūs domitės, tokiu būdu galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą.

Sutinku
Nesutinku